Λεξιλόγιο Ανελκυστήρων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1 Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας, που είναι συνδεδεμένες σε σειρά.
2 Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν με το θάλαμο ή το πλαίσιο
3 Ανελκυστήρας έμεσης επενέργειας Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται με το θάλαμο ή τον αορτήρα του με μέσα ανάρτησης(συρματόσχοινα,αλυσίδες)
4 Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που γενικά συνοδεύονται από άτομα
5 Ανελκυστήρας υδραυλικός Ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Αυτή μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα, που επενεργεί άμεσα ή έμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας ηλεκτροκινητήρες,αντλίες ή και ανυψωτικές μονάδες)
6 Αντίβαρο Μάζα, η οποία εξασφαλίζει την τριβή
7 Ανυψωτική μονάδα Συνδυασμός από ένα έμβολο και έναν κύλινδρο, που σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα
8 Ανυψωτική μονάδα απλής ενέργειας Ανυψωτική μονάδα, στην οποία η μετατόπιση πραγματοποιείται κατά μία φορά με την ενέργεια του υγρού και κατά την αντίθετη φορά με την επίδραση της βαρύτητας
9 Άνω απόληξη φρέατος Τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου, το οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής φρέατος
10 Βαλβίδα αντεπιστροφής Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μια φορά
11 Βαλβίδα καθόδου Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου.
12 Βαλβίδα θράυσης Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα, όταν η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση παροχής κατά μια προκαθορισμένη φορά ροής του ρευστού, υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή
13 Βαλβίδα περιορισμού της ροής Βαλβίδα που επιτρέπει ροή κατά μια φορά ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετη
14 Βάρος αντιστάθμισης Μάζα, η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη ή μέρος της μάζας του θαλάμου
15 Διαθέσιμη επιφάνεια του θαλάμου Η επιφάνεια του θαλάμου μετρούμενη 1m από το επίπεδο του δαπέδου, αγνοώντας το χειραγωγό, που είναι διαθέσιμος κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα για τους επιβάτες ή τα αντικείμενα
16 Διάταξη εμπλοκής Μηχανική διάταξη η οποία όταν ενεργοποιείται εμποδίζει την κάθοδο του θαλάμου και τον διατηρεί ακίνητο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής ώστε να περιορίζεται η έκταση της ολίσθησης
17 Διάταξη σφηνώματος Μηχανική διάταξη η οποία σταματά την ακούσια κάθοδο του θαλάμου και την κρατάει σταματημένο σε σταθερά υποστηρίγματα
18 Ελάχιστο φορτίο θράυσης συρματόσχοινου Το γινόμενο του τετραγώνου της ονομαστικής διαμέτρου του συρματόσχοινου  επί την ονομαστική αντοχή σε εφελκυσμό των συρματιδίων και επί ένα συντελεστή, που εξαρτάται από τον κατασκευαστικό τύπο του συρματόσχοινου
19 Επανισοστάθμιση Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ενδεχομένως και με διαδοχικές μετακινήσεις
20 Επιβάτης Κάθε πρόσωπο μέσα στο θάλαμο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα
21 Εύκαμπτο καλώδιο Έυκαμπτο καλώδιο μεταξύ του θαλάμου και ενός σταθερού σημείου
22 Ζώνη απελευθέρωσης Περιοχή πάνω και κάτω από το επίπεδο της στάσης ενός ανελκυστήρα μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκεται το δάπεδο του θαλάμου του για να επιτρέπεται η απελευθέρωση της αντίστοιχης θύρας του φρέατος
23 Ηλεκτρικό σύστημα αποφυγής της μετατόπισης Συνδυασμός των προφυλάξεων από τους κινδύνους ολίσθησης
24 Ισοστάθμιση Διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του δαπέδου του θαλάμου στο επίπεδο στάσης
25 Θάλαμος Μέρος του ανελκυστήρα το οποίο μεταφέρει τους επιβάτες ή/και τα φορτία
26 Κάτω απόληξη φρέατος Το μέρος του φρέατος που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο της τελευταίας χαμηλότερης στάσης η οποία εξυπηρετείται από το θάλαμο
27 Κινητήριος μηχανισμός Το μηχανικό συγκρότημα μαζί με τον κινητήρα που κινεί και ακινητοποιεί τον ανελκυστήρα
28 Κινούμενο συρματόσχοινο Εύκαμπτο συρματόσχοινο μεταξύ του θαλάμου και ενός σταθερού σημείου
29 Μεταλλικό πλαίσιο Μεταλλικό πλαίσιο που φέρει ο θάλαμος, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης και που είναι συνδεδεμένο με τα μέσα ανάρτησης. Αυτό το μεταλλικό πλαίσιο μπορεί να είναι ενσωματωμένο με το περίβλημα του θαλάμου
30 Μηχανοστάσιο Χώρος μέσα στον οποίο τοποθετείται ο κινητήριος μηχανισμός ή και ο συνεργαζόμενος με αυτούς εξοπλισμός
31 Οδηγοί Τα σταθερά στοιχεία τα οποία παρέχουν καθοδήγηση του θαλάμου του αντίβαρου ή του βάρους αντιστάθμισης
32 Ονομαστική ταχύτητα Η ταχύτητα του θαλάμου σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός
33 Ονομαστικό φορτίο Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός
34 Περιοριστήρας παροχής Βαλβίδα μέσα στην οποία τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου συνδέονται με στόμιο περιορισμένης διόδου
35 Περιοριστήρας πίεσης Διάταξη που περιορίζει την πίεση σε μια προκαθορισμένη τιμή αφήνοντας να διαφύγει ρευστό
36 Περιοριστήρας ταχύτητας Διάταξη που διακόπτει το ρεύμα στον κινητήριο μηχανισμό και αν είναι αναγκαίο θέτει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης σε περίπτωση που ξεπεραστεί μία προκαθορισμένη ταχύτητα
37 Πίεση υπό πλήρες φορτίο Στατική πίεση η οποία επενεργεί στις σωληνώσεις που είναι κατευθείαν ενωμένες με την ανυψωτική μονάδα όταν ο θάλαμος με το ονομαστικό φορτίο του βρίσκεται σταματημένος στην υψηλότερη στάση του
38 Προστατευτική ποδιά Ομαλό κατακόρυφο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι  της θύρας του φρέατος ή του θαλάμου
39 Πολυστρωματικό γυαλί Σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων γυαλιού καθένα από τα οποία είναι συγκολλημένο με τα υπόλοιπα με τη χρήση πλαστικής μεμβράνης
40 Προσκρουστήρας Ελαστικά συμπιεζόμενο στοιχείο στο τέλος της διαδρομής που περιλαμβάνει σύστημα πέδησης με ρευστό ή έλα (ή άλλο ανάλογο μέσο)
41 Στρόφιγγα απομόνωσης Χειροκίνητη βαλβίδα με δύο στόμια η οποία μπορεί να επιτρέψει ή να εμποδίσει τη ροή του υγρού και κατά τις δύο κατευθύνσεις
42 Συρματόσχοινο ασφαλείας Βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης που προορίζεται να ενεργοποιήσει μια συσκευή αρπάγης σε περίπτωση αστοχίας  της ανάρτησης
43 Συσκευή αρπάγης Μηχανική διάταξη που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί ακίνητο τον θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης πάνω στους οδηγούς σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδου τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησής τους
44 Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης Συσκευή αρπάγης που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς
45 Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης με απόσβεση Συσκευή αρπάγης που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς, στην οποία η αντίδραση της δύναμης πάνω στο θάλαμο ή στο αντίβαρο περιορίζεται με την παρέμβαση ενός συστήματος απόσβεσης
46 Συσκευή αρπάγης πρροδευτικής πέδησης Συσκευή αρπάγης της οποίας η ενέργεια επιτυγχάνεται με πέδηση στους οδηγούς και που με ειδικά μέσα εξασφαλίζεται ότι οι δυνάμεις που ενεργούν πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης  περιορίζονται στα επιτρεπτά όρια
47 Τροχαλιοστάσιο Χώρος ο οποίος δεν περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως ο περιοριστήρας ταχύτητας και οι ηλεκτρικές διατάξεις
48 Φρέαρ Ο χώρος στον οποίο κινούνται ο θάλαμος, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης. αυτός ο χώρος συνήθως οριοθετείται από τον πυθμένα, τα τοιχώματα και την οροφή του φρέατος
49 Χρήστης Άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα
1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder