Μελέτη Ανελκυστήρων

ΜΕΛΕΤΗ
_

Μελέτη Ανελκυστήρων

Σύνταξη μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων, τεχνικών περιγραφών, και τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων θα κατασκευαστούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Στην Vroutsis-Lift αναλαμβάνουμε την μελέτη κάθε είδους ανελκυστήρα είτε είναι υδραυλικός, μηχανικός, με ή χωρίς μηχανοστάσιο, Ατόμων ΑΜΕΑ, αυτοκίνητων ή φορτίων. Στόχος μας είναι να βρεθεί η βέλτιστη λύση, σύμφωνα πάντα, με τις δικές σας ανάγκες.

H σωστή μελέτη σας εξασφαλίζει :

  • Καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης
  • Μείωση κόστους κατασκευής
  • Μείωση κόστους λειτουργίας
  • Ασφάλεια

Η κάθε μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς ή άλλους παραδεδειγμένους διεθνώς ή επιβεβλημένους.

Κάθε  εγκατάσταση ανυψωτικού συστήματος περιλαμβάνει τεχνική έκθεση που θα αναφέρει :

 

    • Ποιοί ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές ευρωπαϊκές οδηγίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.
    • Το σύστημα που έχει επιλεγεί.
    • Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυψώσεως ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς.
    • Προδιαγραφές υλικών.
    • Τεύχος υπολογισμών.
    • Θα περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό.
    • Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδηγοί, άξονες κλπ.).
    • Σχέδια κατασκευής.
    • Κάτοψη μηχανοστασίου και τομή της εγκατάστασης υπό κλίμακα  1:50 με διαστάσεις ελευθέρων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.
    • Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου.
    • Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατυσκάλων, ανοιγμάτων επιθεωρήσεων και επισκευών, κλίσεις διαδρομών, καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας κλπ.), προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστημάτων, αιθουσών συναθροίσεως ανθρώπων, υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κλπ.

Κυκλοφοριακή μελέτη κτιρίου και εκλογή κατάλληλων Ανελκυστήρων

_

Η κυκλοφοριακή μελέτη ενός κτιρίου έχει ως σκοπό να προσδιορίσει, το μέγεθος, την ταχύτητα, τον αριθμό, το σύστημα λειτουργίας των ανελκυστήρων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ατόμων που κατοικούν στο κτίριο.

 

Η μελέτη αυτή εξασφαλίζει :

 

    • Ψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης, δηλαδή μείωση του χρόνου αναμονής των ατόμων που διακινούνται.
    • Μείωση του κόστους κατασκευής, επιτυγχάνεται με τη μείωση του αριθμού των ανελκυστήρων και κατά συνέπεια του ωφέλιμου χώρου που καταλαμβάνουν τα φρεάτια.
    • Μείωση του κόστους λειτουργίας, πραγματοποιείται με την αποφυγή της άσκοπης κίνησης των ανελκυστήρων και επομένως της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του ανελκυστήρα.

Ο τεχνικός που πρόκειται να εκπόνηση την κυκλοφοριακή μελέτη ενός κτιρίου, πρέπει να έχει σε γενικές γραμμές τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

    • Το είδος του κτιρίου (κτίριο γραφείων, διαμερισμάτων, νοσοκομείο, ξενοδοχείο, σχολείο, γκαράζ, βιομηχανία).
    • Αριθμό, επιφάνεια και ύψος ορόφων και την προοπτική για μελλοντική επέκταση του κτιρίου οριζόντια ή κάθετα.
    • Πληθυσμός του κτιρίου και ο πιθανός αριθμός των επισκεπτών.
    • Ώρες άφιξης και αναχώρησης των ενοίκων.
    • θέση χώρων που δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών (αίθουσα συγκεντρώσεων,disko, εξωτ. ιατρεία κτλ.).
    • Ώρες συσσώρευσης επισκεπτών στο κτίριο.
    • Το επίπεδο ή τα επίπεδα εισόδου στο κτίριο.
    • Ο ρυθμός μετακίνησης ατόμων μεταξύ ορόφων.
    • Ανάγκη εγκατάστασης ανελκυστήρων φορτίων.
    • Πιθανός συνδυασμός ανελκυστήρων και κυλιομένων σκαλών.
    • Πιθανή χρήση του υπογείου χώρου για τη στάθμευση αυτοκινήτων.
    • Ειδικές ανάγκες κτιρίου (εξυπηρέτηση ορόφου χειρουργείων με ειδικό ανελκυστήρα κτλ.).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

Κύριο επίπεδο

 

Ονομάζεται το επίπεδο στο οποίο γίνεται κανονικά η είσοδος των πεζών οι οποίοι προέρχονται από το επίπεδο του δρόμου.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μια προσπελάσεις, προς τον ίδιο ανελκυστήρα, και βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, ως κύριο επίπεδο θεωρείται το χαμηλότερο.

Χρόνος αναμονής

 

Ονομάζεται το διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών αναχωρήσεων του θαλάμου από το κύριο επίπεδο και προσδιορίζεται από τη σχέση

Ο χρόνος αναμονής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 305 σε εμπορικά κτίρια και τα 605 σε κτίρια κατοικιών.

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ προβλέπονται τρεις βαθμίδες ποιότητας για την εξυπηρέτηση από τους ανελκυστήρες, που βασίζονται στο χρόνο αναμονής, στο επίπεδο κύριας εισόδου των, από 605, 805 και 1005 που περιγράφονται παρακάτω:

 

Αιχμή ανόδου (χρόνος προσπέλασης ατόμων)

Οι εργαζόμενοι συνήθως φτάνουν στα κτίρια που εργάζονται λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της δουλειάς τους. Στη συνέχεια τα άτομα από το ισόγειο πρέπει να μεταφερθούν στους χώρους δουλειάς τους.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα πέντε λεπτά είναι μια καλή χρονική περίοδος για να μετριέται η αιχμή κυκλοφορίας των ανελκυστήρων σε κάθε τύπο κτιρίου. Κατά συνέπεια οι υπολογισμοί των ανελκυστήρων αναφέρονται στην πεντάλεπτη χρονική περίοδο.

 

Θεωρητική διάρκεια διαδρομής

Θεωρητική διάρκεια διαδρομής ενός ανελκυστήρα είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη διαδρομή του θαλάμου μεταξύ των ακραίων επιπέδων. 0 χρόνος αυτός βρίσκεται αν διαιρεθεί η διαδρομή με την ονομαστική ταχύτητα.

 

Ικανότητα μεταφοράς

 

Η ικανότητα μεταφοράς ενός ανελκυστήρα προσδιορίζεται από τον αριθμό των επιβατών που μπορούν να εξυπηρετηθούν στην αιχμή κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ ικανότητα μεταφοράς (ενός ανελκυστήρα ή ομάδας ανελκυστήρων) ονομάζεται το εκατοστιαίο ποσοστό του πλήθους των ατόμων του κτιρίου το οποίο μπορεί ο ανελκυστήρας ή η ομάδα ανελκυστήρων να μεταφέρει σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Ενδιαφέρεστε για μελέτη Ανελκυστήρα / Ασανσέρ;

Είμαστε εδώ για εσάς

1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder